Om projektet


Bakgrund
Övre Norrland är ett av EU:s mest glesbefolkade områden vilket innebär att invånarna i Norrbotten har långa avstånd till kommersiell- och offentlig service och andra samhälls- och företagstjänster. Idag är antalet fysiska servicepunkter i Norrbotten få och i nästan alla kommuner saknas det servicepunkter som erbjuder digitala servicelösningar.
 
Norrbottens landsbygder har dock goda förutsättningar att utvecklas genom bättre samordning av samhällsservice för ökad effektivitet och hushållning av resurser. Tillsammans med digital kommunikation och ett fungerande transportsystem är detta av största vikt för att fler människor ska vilja bosätta sig på landsbygden.

Pilottester
Projektet kommer att genomföra pilottester av nya digitala lösningar för servicepunkter i byar i Norrbotten. Projektet kommer att utveckla nya metoder för att använda befintlig teknik och tjänsterna kan komma att behöva anpassas efter förhållandena i byarna.

Projektet kommer att fokusera på: 

  • Ökad samordning av serviceslag inom offentlig och kommersiell service
  • Utveckla och testa nya transport- och logistiklösningar för ökad servicetillgänglighet
  • Stöd till utveckling av servicelösningar och stöd för att bevara servicefunktioner i utsatta områden
  • Utveckla samverkan mellan Länsstyrelsen, kommuner, Region Norrbotten och lokalsamhället
  • Satsningar på nya tekniska, innovativa lösningar för en förbättrad samordning av service

Syfte
Syftet med projektet är att, i bred samverkan mellan Region Norrbotten, Norrbottens alla kommuner och Luleå tekniska universitet, genomföra pilottester för att öka kunskapen om och tillämpningen av digitaliseringens möjligheter för serviceutveckling i gles och landsbygder.

Mål
Projektet vill skapa kunskap och förutsättningar för att etablera servicepunkter där traditionella och digitala tjänster och digitala kommunikationslösningar för koordinering och kommunikation erbjuds i syfte att öka tillgängligheten till service och möjliggöra både liv och arbete i glesbygden.

Parter
Projektägare är Luleå tekniska universitet och pilottesterna kommer att genomföras i samverkan med kommuner och regionala aktörer som Region Norrbotten och  Länsstyrelsen.

Projektperiod
Projektet kommer att pågå till och med december 2022.

Region
Byar i Norrbotten.

Huvudfinansiär
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Ladda ner en presentation av projektet här: